"Квалитет 21" полага усилия за непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и услуги за все по-пълно задоволяване нуждите и очакванията на нашите клиенти. Това може да се постигне само чрез сътрудничество и работа в екип. Ние изграждаме и поддържаме безусловна атмосфера на взаимно доверие и разбиране, която ни помага да постигнем целите си.

Качеството, като начин на мислене и работа означава за нас съответствие на предлаганите продукти с изискванията на клиентите, организацията и нормативната уредба. Изискванията на клиентите са главният ни мотив за развитието на дейностите в компанията. По този начин, познаването нуждите на клиентите се превръща в първостепенна задача на ръководството. То организира и координира цялостната дейност на фирмата, насочена към осъществяване на политиката и целите; осигурява работна среда и атмосфера, при която всеки осъзнава задълженията и отговорностите си.

Персоналът е най-голямата придобивка на дружеството, затова една от най-важните задачи е мотивирането му посредством съчетаване на личните цели с тези на дружеството и непрекъснатото подобрение на работа и на квалификацията му.

Развитието на взаимноизгодни отношения с всички наши доставчици е правило на ръководството, допринасящо за постигане целите по качеството на всички заинтересовани страни.