ПРОЕКТ BG 2006/018-343.10.01-1.47 “Обучение, професионализъм, реализация”
01.10.2009
”Настоящият документ е изготвен с финансовата
помощ на Европейския съюз. Отговорността за
съдържанието на настоящия документ се носи
единствено от СД “Квалитет 21 Генов, Генова и сие”
и при никакви обстоятелства не може да се
разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз”.На 28.12.2008 г. СД „Квалитет 21 – Генов, Генова и сие” подписа договор за безвъзмездна помощ, финансиран по програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, който е трета фаза на многогодишната програма по Програма Фар на ЕС – Икономическо и социално сближаване и по специално по Компонент І “Създаване на заетост”. Програмата има за цел да осъществи периодични изследвания, прогнози и анализи на квалификационното равнище на работната сила и потребностите от професионално обучение, проблемите на заетостта и пазара на труда в контекста на ученето през целия живот, както и разработването на пакет от активни мерки на пазара на труда. В тази връзка настоящия договор директно допринася за постигане на общите цели и приоритети на програмата, а именно: - постигане напредък в процеса на трансформиране на пазара на труда в България и на адаптирането на системата за заетост, с оглед прилагането на Европейската стратегия за заетост и присъединяването към Европейския съюз; - насърчаване създаването на нови работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване, в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар на труда.

Насоящият проект се развива в две направления: 1. Осигуряване на подходящо професионално образование и 2. Устойчива заетост. Първото направление е насочено към подобряване качествените характеристики както на безработни лица, така и на заети лица от фирмата. На всеки от тях е осигурено подходящо професионално обучение за подобряване на перспективите им за заетост и за адекватно кариерно израстване. В следствие от подходяща инвестиция се постига второто направление - устойчива заетост, чрез която се повишава заетостта и се намалява безработицата в област Стара Загора. Един от основните приоритети на проекта е професионална квалификация и/или преквалификация на безработни и заети лица от региона. По този начин са постигнати реалните потребности на икономиката ни в региона, така че наличната квалификация да отговаря на търсената. Също така се даде изход за решаване на проблема с безработицата в област Стара Загора като се разкриха работни места и се създаде реална заетост. Изпълнението проектните дейности даде възможности за подобряване квалификациите на работниците в сферата на производството и създаване на нови работни места.

Целите и задачите, които се развиха в рамките на този проект са насочени към подобряване пригодността за заетост, адаптивността и конкурентноспособността на работната сила. 14 безработни лица и 5 заети лица от фирмата получиха професионална квалификация с оглед подобряване перспективите им за заетост и социално сближаване, в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар на труда. 11 новосъздадени работни места във фирма „Квалитет 21” са заети от обучените безработни. Новосъздадените работни места ще бъдат запазени най-малко 13 месеца след приключването на проектните дейности.
Договорът се изпълнява с подкрепата на Вечерно професионално училище „Поп Минчо Кънчев” и Търговско промишлена палата – Стара Загора, които са партньори при изпълнение на дейностите по проекта.

Дейностите, които се изпълняват и допринасят постигане на поставените в проекта цели са както следва:
Дейност 1 „Подбор на 19 бенефициента;
Дейност 2 „Провеждане на професионално обучение по професиите „Стругар”, „Строител монтажник” и „Оператор на компютър”;
Дейност 3 „Създаване на 11 нови работни места във фирма „Квалитет 21”;
Дейност 4 „Инвестиционна подкрепа за създаване на постоянна заетост”;
Дейност 5 „Разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси”;
Дейност 6 „Популяризиране на проекта”;
Дейност 7 „Доказване капацитета на фирмата да управлява средствата и да работи по проекти финансирани от Европейската общност”.

Изпълнението на проекта е в синхрон с конкретните нужди на Област Стара Загора. Това е видно от изготвения анализ на териториалния обхват на областа. При изготвяне на същия се установи, че Стара Загора е динамично развиваща се област, чиято политика е насочена към постигане на ефективна и конкурентноспособна икономика и висок жизнен стандарт на населението на областта като цяло. Едно от големите предимства на региона е неговото географско разположение и природни дадености. В област Стара Загора е регистриран значителен икономически растеж през миналите 5 години, но въпреки това високите равнища на безработица в някой общини е все още сериозен проблем. Една от причините за това е, че голяма част от активно възрастово население в тези общини не е намерило досега подходяща работата поради ниската си квалификация. Последната е основна причина предлаганата работна ръка в тези общини да не е достатъчно квалифицирана и това да доведе до ниска производителност и не до добро заплащане. Друга причина е недостатъчното насърчаване на работодателите в региона. Общините са решени да се справят с тези проблеми като за целта са изготвили Стратегии за развитие и общински планове за развитие, изработени съгласно Закона за регионалното развитие. Общински планове за развитие са краткосрочни планови документи с приоритети и цели установени въз основа на целите и задачите от Стратегиите им за развитие. Приоритетите, посочени в Общински планове за развитие, които имат отношение към настоящия проект са: 1. Развитие на човешките ресурси и постигане на равнища на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот; 2. Стимулиране на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите. Проектът е в съответствие с горепосочените цели и приоритети на общинските планове за развитие, тъй като същият е една цялостна концепция за развитие на човешките ресурси в региона. Това се постига чрез напредък в процеса на трансформиране на пазара на труда в област Стара Загора чрез подобряване пригодността за заетост и адаптивността на работната сила в региона, посредством професионално обучение и устойчива заетост. Професионалната квалификация на обучаемите им осигурява по - голяма гъвкавост и пригодност към бързо променящите се условия на производството. При изпълнението на проекта се помогна на безработните лица, които се намират в населените места с най-висок процент на безработица в област Стара Загора. Всичко това допълва други национални и европейски инициативи като: Стратегията по заетостта за 2004 – 2010 г., Европейската стратегия за заетост и Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010, която постави националните приоритети за развитие на продължаващото професионално обучение в контекста на ученето през целия живот.
Целевата група се състои от 14 безработни лица, които принадлежат към следните групи в неравностойно положение на пазара на труда: безработни младежи на възраст до 29 години; безработни жени; безработни лица на възраст над 50 години; безработни лица с увреждания; продължително безработни лица (над 12 месеца регистрация в ДБТ) и от 5 заети лица във фирмата на кандидата.


Директни финални бенефициенти:
• 14 безработни лица, от целевата група, които ще се включат в професионално обучение, от тях 11 човка, ще започнат постоянна работа в СД „Квалитет 21”;
• 5 заети лица от фирмата, които ще получат нова професионална квалификация;
• СД „Квалитет 21” като грант бенефициент ще получи икономическа подкрепа за развитие на своята производителност и капацитет, която ще обогати профила на фирмата като наеме квалифицирани работници за работа във фирмата;
• Вечерно професионално училище „Поп Минчо Кънчев” – Партньор 1 – ще натрупа допълнителен опит в преподаването на възрастни и благодарение на създадените партньорски отношения за в бъдеще ще продължи да използва работните бази на фирма „Квалитет 21” при провеждане на производствени практики;
• Търговско промишлена палата – Стара Загора – Партньор 2 – след запознаване с работните процеси и технологии в двете производствени бази на СД „Квалитет 21”, ще натрупа ценен опит, който може да е необходим и приложим за бъдещи разработки на стратегии за развитие на човешките ресурси;
Индиректни финални бенефициенти:
• членовете на семействата на безработните, които са наети на работа – приблизително 30 човека;
• клиентите на СД „Квалитет 21”, които ще получават по-качествени продукти - около 100 човека на година;
• социалните служби, които се занимават с проблемите на хората в неравностойно положение.

След извършен подбор на крайните бенефициенти от целевата група, участниците в проектните дейности са както следва:

За професионално обучение: професия „Оператор на компютър” и по професия "Стругар" - започва на: 02.02.2009 г., завършва на: 30.04.2009г.Посочените по-горе бенефициенти са избрани съгласно установена от Агенция по заетостта „Процедура за подбор на бенефициенти” и в изпълнение на Дейност 1 „Подбор на 19 бенефициента (14 безработни лица от целевата група и 5 заети лица от фирмата) за участие в проектните дейности”.
При изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на професионално обучение” така избраните бенефициени се обучиха, както следва: професионално обучение на 5 безработни и 2 заети лица по професия „Стругар”; професионално обучение на 5 безработни и 2 заети лица по професия „Строител монтажник”; професионално обучение на 4 безработни и 1 заето лица по професия „Оператор на компютър”.

Постигната е основна цел на професионалното обучение по като се квалифицираха общо 14 безработни лица и се повиши квалификацията на общо 5 служителя на фирмата. Подобриха се техните перспективите за заетост и да доведе до осигуряване на устойчива заетост. Това стана възможно с подкрепата на Вечерно професионално училище „Поп Минчо Кънчев”, който е партньор по проекта и извърши обиченито по професиите „Стругар” и „Строител монтажник”. За обученито по професия „Оператор на компютър” е избран изпълните - Национален център за професионално обучение в системата на Българска Търговско-промишлена палата.

При изпълнението на Дейност 3 „Създаване на 11 нови работни места във фирма „Квалитет 21” 11 човека от обучните безработни са назначени на работа във СД :Квалитет 21 – Генов, Генова и сие”. Придобитата им квалификация обогати профила на фирмата.

Също така при изпълнението на Дейност 4 „Инвестиционна подкрепа за създаване на постоянна заетост” посредством подходяща инвестиционна подкрепа се обнови машинния парк на предприятието и това доведе до осигуряване на тези нови 11 работни места, във фирмата, която е създадена на 18 Юли 1990 и е една от най – старите частни фирми в гр. Стара Загора и региона. Основната дейност е машиностроителен, строителен дизайн и корабомоделният спорт.

Благодарение на модерната си производствена база фирма Квалитет’21 се утвърждава като един от най-крупните производители в региона и страната на алуминиева и PVC-дограма, окачени фасади, стъклени витрини и врати, покривни конструкции и козирки, нестандартни дизайнерски решения за обзавеждане на хотели, офиси, административни и частни сгради с европейски стандарт за качество ISO 9000:2000. Компанията е една от най-големите фирми – вносители на материали и машини за изработката на прозоръчни системи и врати. Основен фактор в дейността й е и производството на корабни модели по най – модерните, високотехнологични ламинатни технологии и търговията с хобитехника. . В структурата на фирмата работят редица известни моделисти и благодарение на тяхната инициатива, през 2004 се създава направление Спорт и хобитехника, с основна насоченост, производство на модели и макети, развитие на моделните спортове, установяване на бизнес контакти с моделисти от цял свят. Квалитет – спорт разполага с добре оборудвано дизайнерско ателие, намиращо се в основната производствена база на фирмата, а от 2005 год. във фирмената структура се включва и новият цех за ламинатни технологии, собственост на фирмата, намиращ се в индустриална зона на гр. Стара Загора. В серийно производство са корпуси, детайли и възли на модели, а благодарение на широките си контакти, фирмата предлага на своите клиенти и доставка на всякакъв род детайли, елементи, електроника и хоби техника от фирми производителки в цял свят. Фирмата предлага за продажба модели – копия, предназначени за колекционери и музеи, изработени от най-добрите български майстори, донесли славата на България в цял свят.

Новоназначените работници се включват успешно в дейността на фирмата благодарение на придобитите умения посредством професионалното обучение, в което завършиха.

При изпълнение на Дейност 5 „Разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси във фирмата” се разработи стратегия. Тази дейност се изпълни от Търговско промишлена палата – Стара Загора, която е партньор по проекта
Посредством стратегията се насърчи създаването на нови работни места СД :Квалитет 21 – Генов, Генова и сие” и се разви пазар на труда, осигуряващ висока степен на включване, повиши се производителността и адаптивността на заетите и се подобри качеството на образованието и обучението, в съответствие с потребностите за изграждане на икономика, основана на знанието. Тук може да се посочи, че един от парадоксите в модерните бизнес организации е, че справянето с промените се е превърнало в неотменен организационен приоритет. Мениджърите и персоналът са изправени ежедневно лице в лице с нарастващите изисквания за промяна в начина на мислене и работа, в организацията на взаимодействията с клиентите, в системите за управление и изпълнение на трудовите задачи. Съвременният мениджмънт всъщност представлява един непрекъснат процес на ефективно подпомагане (фасилитация) на организационните промени по един планов, систематичен и ориентиран към резултатите начин. Компетентното лидерство гарантира постигането на желаните бизнес резултати, чрез отговорното ангажиране на хората във фирмата в ефективно управление на организационното й развитие. Хората, работещи във фирмата, се превръщат във водещ фактор за нейния просперитет, а инвестирането в тях - в най-ценната инвестиция, защото не съществува друг такъв ресурс който, функционирайки в бизнес среда, да повишава своята потребителна стойност. Работната сила притежава уникалното свойство да повишава знанията, уменията и професионалния опит на новопостъпилите работници/служители и по този начин да повишава не само собствената си потребителна стойност, но и потребителната стойност на всички категории персонал на фирмата. В този смисъл, инвестициите в човешкия капитал трябва да бъдат обект на дългосрочно планиране, в което да се отразява виждането за икономическото развитие в средносрочен и дългосрочен план. Ето защо човешките активи са значим фактор за фирмения просперитет, но при условие че ефективно се управляват. С това се обяснява и засиленият интерес към тази управленска функция. Разглеждана самостоятелно, Стратегията за развитие на човешките ресурси, е сложен, многопластов и многоаспектен процес, който обхваща планирането на човешките ресурси, набиране и развитие на кадровия потенциал, мотивиране и заплащане на трудовата активност, формирането на благоприятен социален климат и още много други фактури.
Чрез изпълненито на Дейност 6 „Популяризиране на проекта” се популяризира проекта, като неговите резултати и добри практики стават достъпни сред голям кръг представители на частния сектор и различни институции от региона.
Дейност 7 „Доказване капацитета на фирмата да управлява средствата и да работи по проекти финансирани от Европейската общност” се изпълнява през цялото изпълнение на проекта. СД „Квалитет 21 – Генов, Генова и сие” доказа капацитета си да управлява средствата и да работи по проекти финансирани от Европейската общност, посредством самооценка, осъществявана чрез периодични срещи на екипа по проекта с преподавателския състав, със специалистите и с преките участници в проекта. Според потребностите, на тези срещи се анализираха текущото изпълнение на проекта, възникналите проблеми и начините за тяхното бързо преодоляване. За анализа са използвани направените видеозаписи и фотоси.
За текущото отчитане на мнението на включените в реализацията на проекта бенефициенти са предоставени анкетни карти за обратна връзка. Направи се съпоставка на заложените цели с постигнатите резултати. Бенефициентите чрез анкетните карти изразиха своята удовлетвореност от участието си в проекта.
При установени външни фактори е допустима корекция на дейностите като се подава до ИА – МТСП искане за промяна в договора. При корекция на дейностите е недопустимо намаляване на предвидените часове за обучение и намаляване месеците за заетост.
За качественото изпълнене на проекта се прилагаше подходяща методика като:
 Реклама и прозрачност на проектните дейности;
 Изборът на професионалното обучение е съобразено с изискванията на трудовия пазар в региона и с нуждите на фирмата. Специалностите са подбрани в резултат на анализ на потребностите от специалисти в региона, след консултации с предприятия, с които работим, както и след проучване готовността на целевите групи за евентуално участие в проекта.
 Добри партньорски отношения с ТПП-Стара Загора и ВПУ „Поп Минчо Кънчев”;
 Добро сътрудничество с ДБТ Стара Загора, Казанлък и Чирпан при подбора на безработни лица от целевата група;
 Използване на подходящи учебни програми. Този метод ще гарантира успешното усвояване на познания и умения, необходими за придобиване на професионална квалификация;
 Прилагането на интерактивни методи на преподаване способства за повишаване ефективността от провежданото обучение;
 Модулният подход на обучение ще бъде водещ в процеса на професионалното обучение;
 Подходът на взаимодействие между ВПУ „Поп Минчо Кънчев и водещата организация ще подпомага активно практическото обучение и адаптацията на обучаемите към производствената дейност;
 Традиционните дидактични методи в комбинация с различни илюстративни такива ще допринасят допълнително за по-активното участие на обучаемите по време на професионалното обучение;
 Проверка на усвоения материал чрез полагане на изпити в края на обучението;
 Професионалното обучение предлага възможност за последващо надграждане на придобитата квалификация; получената професионална подготовка, предоставя гъвкавост и адаптивност на работната сила; насочено е към предоставяне на теоретични знания и практически умения, които отговарят на специфичните потребности на фирмата и получаване на допълнителни умения за целите на оптимизирането на дейностите на фирмата;
 Изпитателен срок на 11 новоназначени работници, които са избрани да започнат работа във фирма „Квалитет 21”;
 Активно сътрудничество и цялостна подкрепа на управителния персонал на СД ”Квалитет 21”;
 Оформяне на подходящия мироглед и мотивирането на новите работници за активното участие с процеса на постигане на нови умения;
 Обучението и изпитателния срок ще предизвикат интерактивни елементи. Анкетни карти за обратна връзка ще бъдат попълнени от участниците за да се събере информацията за отзива от изпълнението на проектните дейности. Анализиране и оценка на постигнатите количествени и качествени резултати;
 Набиране на първична информация за създаване на Стратегия за развитие на човешките ресурси във фирма „Квалитет 21” посредством: Наблюдение – това е най-елементарният подход за набиране на първична информация, който често е много ефикасен и е достъпен за всяка фирма. Чрез него ще се осигурят данни за реалното поведение на различните икономически субекти (потребители, персонал, конкуренти и т. н.); Интервю – той се счита за най-успешно прилаганият метод за набиране на информацията, защото има висока степен на респондентност и ще премине през няколко етапа: 1) подготовка на интервюто - подбор на потенциалните респонденти, на място и време, вид на въпросите; 2) подбор и съответен анализ и оценка измежду две групи въпроси: 1) Водещи/направляващи/открити и 2) Закрити с отговор да/не или избор между няколко варианта; Анкета – наричан още метод на пряката поща. При него липсва пряк контакт между проучващия и респондентите. Чрез използването на този метод ще могат да се зададат много въпроси, да се използват различни техники за задаване на въпроси и кодиране на отговори, така че да не се допусне двусмислие в отговорите; Фокус-групи – формирането на фокус-групи ще позволи да се разберат мислите, чувствата и удоволетвореността на служителите, да се определят въпросите, които трябва да бъдат проучени по-задълбочено;
 Набиране на вторична информация чрез SWOT-анализ, експертна оценка, статистически метод и анализ на съдържанието.
Дейностите по този проект следват логическа последователност, която ще гарантира постигане поставените целите в проекта и най -ефективното използване на наличните време, средства за ресурси, материалната база и човешките ресурси. Проектът ще започне с избор на 12 бенефициента (9 безработни и 3 заети лица), които веднага след това същите ще се включат в 3-месечното професионално обучение по специалностите „Стругар” и „Текстообработване”. След това през 5-ия месец ще се извърши подбор на 7 бенефициенти (5 безработни и 2 заети лица), след което те ще започнат 3-месечното професионално обучение по специалността „Дограма и стъклопоставяне”. След приключване на всеки обучителен курс и след полагане на съответните изпити ще са подберат общо 11 човека от безработните лица, на които ще им бъде предложено да започнат постоянна работа в СД „Квалитет 21”. Принципът, по който ще се избират тези лица е конкурентен на база постигнати резултати от положените изпити. Също така много важно основание за назначаването им е тяхната лична мотивация за включване в трудовия процес на фирмата. В същото време ще се осъществява доставка на оборудването, монтирането му и създаване на 11 нови работни места, които ще бъдат запазено най-малко 13 месеца след приключване на проектните дейности.

Активното сътрудничество и подкрепа от ръководството на водещата организация и на партньорите, както и доброто мотивиране на бенефициентите за активно участие в процеса на обучение и придобиване на нови умения бяха необходима предпоставка за успешното постигане на очакваните резултати. Описаната методологията е важна за активността на участниците (персонал на фирмата, на партньорите и безработни) и за определяне на точната ролята на всеки един от тях, съобразно компетентностите им. Това гарантира постигане на максимално качество на изпълнение на дейностите с максималната ефективност на резултатите. Методологията, която е използвана, включва също така методи за интерактивност, диалог и основаване на процедури за вътрешно наблюдаване и контрол. При използване на тези методи се минимизираха опасностите и се осигури успешното постигане на заложените в проекта цели, които са както следва:
Обща цел:
• Да се постигне напредък в процеса на трансформиране на пазара на труда в България и на адаптирането на системата за заетост, с оглед прилагането на Европейската стратегия за заетост и присъединяването към Европейския съюз;
• Насърчаване създаването на нови работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване, в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар на труда;
Специфични цели: Подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване, в отговор на потребностите и изискванията на пазара на труда в област Стара Загора, посредством:
• професионално обучение на 19 човека (14 безработни и 5 заети лица в СД „Квалитет 21”);
• създаване на 11 нови устойчиви работни места в СД „Квалитет 21”; подходяща инвестиционна подкрепа; запазване на новосъздадените 11 работни места най-малко 13 месеца след приключването на проекта;
Резултатите от изпълнението на проекта оказха трайно въздействие на лицата от целевата група, тъй като с придобиването на първа степен на професионална квалификация от професионалното направление, по което са се обучили, се повишава възможността за мобилност и гъвкавост при условията на преструктуриране на производството. Професионалните умения, придобити по време на практическото обучение на работно място, създават у обучаемите увереност в професионалните им способности, което е от полза за представянето им при кандидатстване за работа. Повишените възможности за трудова реализация са основа за по – бързото им подобряване на пригодността за заетост, адаптивността и конкурентноспособността им.
Въздействието от проектите дейности е реалистично, тъй като 14 безработни и 5 заети лица получиха професионално обучение, с което се увеличиха възможностите им за реализация на пазара на труда. От друга страна на 11 от успешно завършилите безработни лица е предоставена възможност за започване на работа в СД „Квалитет 21 – Генов, Генова и сие”. Създадените 11 нови работни места ще се запазят мин. 13 месеца след приключване на проектните дейности.

Като цяло проектът е един модел за развитие на човешките ресурси в област Стара Загора, който си заслужава да бъде мултиплициран, тъй като основните дейности професионално обучение и създаване на заетост влияят позитивно на лицата от целевата група за подобряване пригодността им за заетост, адаптивността и конкурентноспособността им.

СД „Квалитет 21 – Генов, Генова и сие” и до този момент съдейства активно за подобряване на бизнес климата в региона. Чрез контактите си с различни клиенти се дава възможност за осигуряване на работни места за различни специалисти. Придобитият опит ще бъде използван активно и при бъдещата дейност на фирмата като сподели и популяризира опита си със всички сродни предприятия в страната. На сайта на фирмата http://www.kvalitet-21.com е създадена пълна база данни на проекта.

Проектът осигурява професионално обучение и постоянна работа на крайни бенефициенти от целевата група и по този начин надгражда стратегиите за развитие на общините и общинските планове за развитие, в които важно място заема развитието на човешките ресурси и постигането на равнища на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот.
Реалното изпълнение на проект с наименование „Обучение, професионализъм, реализация” стартира на 01.12.2008 г. и е с продължителност 12 месеца.
Усилията за подобряване професионалните характеристики на безработни и заети лица и повишаване пригодността им и осигуряване на устойчива заетост вече дават резултат от изпълнението на проекта.
Постигането на поставените цели в проекта са в отговор на Лисабонската стратегия и Европейската стратегия по заетостта, тъй като се увеличи конкурентноспособността и се повиши производителността на труда чрез участието в различни форми на учене през целия живот. Този краен резултат подобрява съответствието между потребностите на пазара на труда и качеството на работната сила. През периода на реализация на проекта са постигнати заложените индикатори за изпълнение.


Обява

   Обратно
 
ПОСЛЕДНИ ПРОДУКТИ
 
ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ
PVC - системи
Алуминиеви Системи
Окачени Фасади
Алуминиеви системи за...
Aлуминиеви композитни...